Historia DOK-u

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, znajduje się w jednej z najstarszych dzielnic miasta zwanej „Białobrzegi”, która do roku 1977 była samodzielnie działającą gminą.

Białobrzegi położone są nad rzeką Pilicą, a pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1405 roku, kiedy to niejaki Dobiesław z Białobrzegów zgodził się zostać jednym ze świadków w sprawie Paszka z Łagiewnik przeciwko Myśliborowi z Wykna. Zostało to odnotowane w księgach sądowych łęczyckich. Pierwszym właścicielem tych ziem był Marcin Białobrzeski ale równie duży obszar dóbr i lasów należał do kościoła. W 1977 roku wskutek reorganizacji terenu gminy, Białobrzegi zostały przyłączone do miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Inicjatorem, założycielem i pierwszym dyrektorem ośrodka kultury jeszcze w gminie Białobrzegi, był znany społecznik, nauczyciel Jan Zieliński. Po spaleniu się szkoły w 1974 roku władze państwowe podjęły decyzję o budowie nowej, a stary budynek postanowiono odremontować i adaptować go na potrzeby ośrodka kultury. Decyzja ta wywołała protesty wielu mieszkańców. Mimo tego zarządzeniem nr 25/75 naczelnika gminy z 15 grudnia 1975 roku z dniem 1 stycznia 1976 roku utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, który w 1977 roku przekształcony został w Dzielnicowy Ośrodek Kultury.

W tym samym roku ówczesne władze przeniosły placówkę do wymagającego natychmiastowego remontu budynku po byłym Urzędzie Gminy, zaś szkoła powróciła do swej dawnej siedziby. Ośrodek w ówczesnym czasie organizował występy artystów Estrady Łódzkiej, przeglądy zespołów folklorystycznych, spektakle teatralne i akademie okolicznościowe. W budynku mieściła się też Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Na początku 1981 roku stan techniczny budynku zmusił władz do przeprowadzki Ośrodka do prywatnego budynku przy ulicy Opoczyńskiej 15. Dzielnicowy Ośrodek Kultury zajmował I piętro o łącznej powierzchni 181m2.

13 grudnia 1981 roku ogłoszono Stan Wojenny, przez co do lipca 1983 roku działalność kulturalno – oświatowa na terenie całego kraju została zawieszona. W 1984 funkcję dyrektora placówki objęła Pani Zofia Witczak. Mimo trudnych warunków lokalowych, niedostatku pomieszczeń i braku ich funkcjonalności, ośrodek realizował stosunkowo szeroki program upowszechniania kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy i okolicznych miejscowości. Działały wówczas koła kolekcjonerskie, fotograficzne, recytatorskie, taneczne, muzyczne, plastyczne. Odbiorcami proponowanych form były głównie dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły. Na parterze budynku mieściła się Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, działało miejscowe koło Ligi Kobiet Polskich, odbywały się zebrania lokalnych stowarzyszeń. Jak widać pomieszczenia Ośrodka wykorzystywane były do maksimum.

W połowie czerwca 1986 roku Dzielnicowy Ośrodek Kultury przeniósł się do budynku przy ulicy Gminnej 37/39, gdzie ma siedzibę do dnia dzisiejszego. Pierwszy okres działalności był mocno ograniczony ze względu na trwające nadal prace remontowo – adaptacyjnych. 27 maja 1987 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku odnowionego budynku. Również w tym roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objęła Pani Zofia Kwapisz. Działalność Ośrodka nabrała rozpędu. Dość dobra baza lokalowa (249m2 powierzchni użytkowej) oraz wyposażenie techniczne pozwoliła na rozszerzenie oferty programowej. Do istniejących form dołączono zajęcia teatralne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, kursy języków obcych, zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik, odbywały się wystawy amatorów plastyków i fotografików, wykłady tematyczne, konkursy
i quizy. Pamiętano również o najstarszych mieszkańcach dzielnicy oferując im zajęcia w Klubie Seniora. Uczestnicy zajęć pracując pod fachowym kierownictwem wysoko wyspecjalizowanej kadry, rozsławiali Ośrodek na terenie kraju i zagranicy.

W roku 2003 na stanowisko dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury powołano Panią Dorotę Kołodziejską. Od 1 marca 2007 do 31 grudnia 2015 roku obowiązki Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Kultury pełniła Anna Zwardoń.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim został wpisany 29 maja 1992 roku do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją numer 3. Z chwilą wpisu otrzymał osobowość prawną.

1 stycznia 2016 roku Dzielnicowy Ośrodek Kultury został włączony w skład Miejskiego Centrum Kultury.